2.  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı Logo

2009-2013-2017 Öğretim Programları 5.-8. Sınıf Matematik Dersinin Sayı Duyusu Bileşenlerine Göre Karşılaştırılması

Ceren Tunalı

ceren.tunali@ogr.deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi

Gülünay Ergut

gulunay.ergut@ogr.deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi

Burak Karabey

burak.karabey@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi

Sayı kavramı, matematik öğretiminde, özellikle ilkokul kademesinin temel kavramlarından birisidir. Sayılar ile ilgili literatür taraması yapıldığında, sayı duyusunun son dönemlerde önemli bir kavram olduğu görülmektedir. Geçmiş ve günümüzde yaşayan kişiler karşılaştırıldığında; günümüzde yaşayan kişilerin, hesap makinesi, bilgisayar gibi teknolojik aletleri kullanma, sayılar, grafikler ve anketler gibi çeşitli durumlarla karşılaşma ve işlem yapma oranının önceki kuşaklara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.. Bu sebeple sayı duyusu seviyesi ve önemi, geçmiş dönemlerle kıyaslandığında insanlar için çok daha ilgi çekici bir konu haline gelmiştir. The Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics , sayı duyusu öğretiminin, okulların eğitim programlarında zorunlu olarak yer alması gerektiğini vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda  yapılan çalışmada, matematik dersi kazanımlarının, 2009’da yayınlanan öğretim programında, 2013’te yenilenen öğretim programında ve 2017 yılında yayınlanan taslak öğretim programında, sayı duyusu bileşenlerine göre karşılaştırmalı şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, Yang (1995) tarafından alandaki öncülerin sınıflandırmaları dikkate alınarak belirlenen ortak altı bileşen, programların karşılaştırmasını yapabilmek için kullanılacaktır. Ortak olan bu bileşenler; (1) sayıların anlamlarının anlaşılması, (2) sayıları ayrıştırma ve yeniden birleştirme, (3) sayı büyüklükleri, (4) kıyaslama (referans) noktası kullanımı , (5) işlemlerin sayılar üzerindeki göreli etkilerini anlama ve (6) sayı ve işlem bilgisini hesaplama durumlarına kullanmadaki esneklik bileşenleridir. Yapılan bu karşılaştırmalar sonucunda öğretim programları arasında sayı duyusu ile ilgili olduğu düşünülen kazanımlara ne kadar yer verildiği, sayı duyusuna verilen önemin artıp artmadığı, sayı duyusu bileşenlerinin kazanımlarda ki dağılımlarına nasıl yer verildiği şekilde sonuçlara ulaşılacaktır.

COMPARISON  OF 2009-2013-2017 CURRICULUM 5.- 8.  GRADES MATHEMATICS LESSONS BY NUMBER SENSE COMPONENTS

Number concept is one of the basic concepts of mathematics teaching, especially the elementary school level. When the literature survey is maden on numbers, it is seen that the number sense is an important concept in the recent periods. When the people, that living in the past and present, are compared, it is seen that present people better than the others on using technological tools such as a calculator, a computer, and encounter and deal with various situations such as numbers, graphics and questionnaries. So that the level and importance of number sense have become a much more interesting subject for people compared to the past. The Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics emphasize that the number sense education must be compulsory in schools’ curriculum. In this study, it is aimed to examine the achievements of mathematics lessons in comparison with the components of number sense in the curriculum published in 2009, in the curriculum renewed in 2013, in the draft curriculum published in 2017. In the study, the six common components determined by Yang (1995), taking into account the classifications of the pioneers in the field, will be used to compare programs. These components are common; (1) well-understood number meaning, (2) decomposition / recomposition of numbers, (3) number magnitude, (4) the use of benchmark, (5) understanding the relative effects of operations on numbers, (6) flexibility applying the knowledge of numbers and operations to computational situations. As a result of these comparisons it will be determined, how much the curriculums are allocated to the achievements deemed to be related to the sense of number, the situation of the importance that given to number sense, how distributions of number sense components are included in the acquisitions.

Key Words: Number Sense, Number Sense Components, Curriculum

Anahtar Kelimeler

sayı duyusu, sayı duyusu bileşenleri, öğretim programı