2.  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı Logo

2017 Türkçe Öğretim Programında Kültürel Devamlılığı Sağlayan Değerler Temelli Eğitim

İlyas Yazar

iyazar@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi

Sevtap Yazar

sevtapyazar@gmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı

Kültürel devamlılığın sağlanmasında önemli bir yeri olan ve Znaniecki tarafından ilk defa kullanılan değer kavramı, Latince “kıymetli olmak” veya “güçlü olmak” anlamlarına gelen “valere” kökünden türetilmiş bir kavramdır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde değer sözcüğü, “Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Her milletin kendine özgü olarak geliştirdiği bireyleri birbirine bağlayan, gelecek nesillere aktarılarak kültürel devamlılığı sağlayan adeta o toplumun bireyleri tarafından uyulması gereken kurallar niteliğini taşıyan değerleri vardır. Bu değerler gelecek nesillere toplum içindeki kurumlar ya da bireylerle etkileşim yoluyla ya da aile ortamında aktarılabileceği gibi eğitim sistemi ile belirli bir plan ve program dâhilinde de aktarılabilmektedir. Bir toplumun kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması ve öğretilmesinde önemli yollardan biri de her zaman dil ve bu dilin kullanıldığı edebi eserler olmuştur. Bu yüzden öğretim sürecinde Türkçe dersi değerlerin öğrencilere kazandırılması açısından oldukça önemli olmaktadır. 2017 yılına kadar uygulanan Türkçe programlarına bakıldığında açıkça Türkçe öğretiminde değerler eğitimi ifadesinin ayrı bir başlık olarak ele alınmadığını ancak öğrencilerin kazanması gereken değerlerin programın amacından kazanımlarına kadar hissettirilerek verilmeye çalışıldığını görmek mümkündür. Ancak 2017 Türkçe öğretim programında artık değerler eğitimi konusundaki yaklaşım “Öğretim Programında Değerler Eğitimi” şeklinde ayrı bir başlık altında programda yerini almış durumdadır. Bu çalışmada 2017 yılında yayınlanan yeni Türkçe Öğretim Programında bir toplumu ayakta tutacak kültürel değerlerin kazanımı konusu programın felsefesinden amaçlarına amaçlarından kazanımlarına kadar ele alınarak değerlendirilecek, konu ile ilgili tespitler ve önerilerde bulunulacaktır.    

Values Based Education that Provides Cultural Continuity in The 2017 Turkish Teaching Program

 

The concept of value first used by Znaniecki is a concept derived from the root of "valere" which means "to be precious" or "to be strong" in Latin. The value of the word in the current Turkish Language Association is defined as "the whole of material and spiritual characters that encompass the social, cultural, economic and scientific values of a nation." Each nation has its own values, which are the rules that must be observed by the individuals of that society, which connect the individuals that they have developed with each other and which are transmitted to future generations and provide cultural continuity. These values can be transmitted to future generations through institutions or individuals in the society through interaction or in the family environment as well as within a specific plan and program through organized education system. One of the most important means of transferring and teaching the cultural values of a society to future generations has always been language and literary works in which this language is used. Therefore, Turkish lesson is one of the most important courses in terms of bringing values to the students. It is possible to see that the values education in Turkish teaching is not taken as a separate title until 2017 Turkish Teaching Program but it is tried to be given to the students by earnings anda purpose of the program. However, in the Turkish Teaching Program of 2017, the approach on the value education has taken its place in the program as a separate title in the form of "Value Education in Program". In this study, in the new Turkish Teaching Program published in 2017, the acquisition of cultural values that will keep a society alive will be evaluated from the philosophy of the program to its aims, from their aims to their achievements, and the findings and suggestions about the subject will be made.

Key words:  value, cultural continuity, Turkish, Turkish teaching, Turkish program

Anahtar Kelimeler

Değer, Kültürel Devamlılık, Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Programı