2.  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı Logo

3B Tasarım Dersinin Öğrencilerin Tasarım Becerilerine Etkisi: Bursa Örneği

Erhan Şengel

drerhansengel@gmail.com, Uludağ Üniversitesi

Faysal Koçak

faysal_13ea@hotmail.com, Uludağ Üniversitesi

Barış Gökhan Güleryüz

baris.glryz@gmail.com, Uludağ Üniversitesi

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte okullarda bireyin bilgiye ulaşması açısından teknolojiyi kullanması kaçınılmaz bir hal almıştır. Okullarda verilen eğitimin gerçek hayatta uygulanmasının yanı sıra sanal ortamda da gerçekçi tasarımlar yapmak ve bunları ürün haline getirmek 21. Yüzyılın eğitim anlayışını oluşturmaktadır. Eğitim de yapılan 3B çalışmaları, çeşitli okullarda öğrencilere kulüp çalışmalarıyla öğretildiği görülmüştür. Bu çalışmalar program, ürün ve dizayn olarak farklılıklar gösterse de analitik öğrenmeyi görselleştiren ürün ortaya çıkarmaktadır. Kulüp çalışmaları öğrencilerin çizim yeteneklerini ve 3 boyutlu düşünme becerilerini etkilemekte midir? 3B tasarım eğitimi alan öğrencilerden elde edilecek veriler sonucunda 3B eğitim almayan öğrencilere ne tür çalışmalar yapılmasına yönelik öneriler sunulması amaçlanmıştır. Çalışma boyunca araştırmacılar tarafından rubrik form ölçeği ile veriler toplanmıştır. İki farklı araştırmacı tarafından toplanan verilere ek olarak alan uzmanı tarafınca da rubrik form ölçeği ile veriler toplanmıştır. Alan uzmanının düşünceleri sesli protokol ile rubrik değerlendirmelerini yaparken kayıt altına alınmıştır. Genel olarak 3 boyutlu tasarım kulüp çalışmalarında araştırma boyunca gözlemlediğimiz sonuçlara göre öğrenmenin yaparak, yaşayarak ve eğlenceli biçimde planlandığında en iyi duruma geldiği görülmüştür. Ayrıca kalıcılığın arttığı ve eğlenerek öğrenmenin öğrencilere mutluluk getirdiği gözlemlenmiştir. Öğrencilerin araştırma boyunca gözlemlediğimiz davranışlarına bakıldığında kulüp çalışmalarında kendilerini mutlu hissettikleri, keyif alarak çalışmalara dahil oldukları, sınıf içerisinde olumlu davranışlar sergiledikleri görülmüştür. Ayrıca derse motive geldikleri, düzenli çalışmalarda bulundukları, planlı ve paylaşımcı davranışlar sergiledikleri görülmüştür. Öğrencilerin 3 boyutlu düşünme becerisini çok iyi derecede öğrendikleri ve bunu davranış haline getiridekileri gözlemlenmiştir. 3 boyutlu tasarım kulübü öğrencilere çizim, hayal gücü, 3 boyutlu düşünme ve materyal oluşturma becerileri kazandırdığı araştırma sonucunda ulaşılan önemli bir bulgudur.

The Effect Of 3D Desıgn Course On The Desıgn Skılls Of Students: Bursa Case

It has become inevitable for schools to use technology in terms of individual's access to information with the progress of technology. In addition to implementing the education given to schools in real life, making realistic designs in the virtual environment and making them into products constitutes the education concept of the 21st Century. It is seen that 3D studies conducted in education are taught to students by clubs in various schools. These studies reveal products that visualize analytical learning, even when the program shows differences in product and design. Does the club's work affect the students' drawing skills and 3D thinking skills? As a result of the data obtained from 3D design education students, it is aimed to present suggestions on what kinds of studies should be done to non-3D students. During the study, data were collected by rubric form scale developed by researchers. In addition to the data collected by two different researchers, the rubric form scale and data were collected by the field expert. The field expert's thoughts were recorded while performing rubric evaluations with voice protocol. In general, according to the results we have observed during the research that 3D design has been shown to be the best condition when clubs are planned, living, and entertaining. It has also been observed that the increased retention of learning fun and happiness to the students. When looking at the behaviors observed by the students during the research, it is seen that club activities have positive behaviors in the classroom, including being happy, enjoying and working. In addition to motivating lessons they arrived, they found regular work, have been shown to exhibit planned and collaborative behaviors. Students were able to learn the 3D thinking skill very well and turned into behavior. An important finding that has been achieved as a result of research that the 3D design club gives students the skills of drawing, imagination, 3D thinking and material creation.

Key words: 3D Design, Digital Design, Technological Education, 3D Product, 3D Development

 

Anahtar Kelimeler

3B Tasarım, Dijital Tasarım, Teknolojik Eğitim, 3B Ürün, 3B Gelişim