2.  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı Logo

9-12 Yaş Çocukların Estetik Kavramına İlişkin Metaforları

İrfan Nihan Demirel

nihan.demirel@erdogan.edu.tr, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Araştırmanın amacı, 9-12 yaş çocukların estetik kavramına ilişkin algılarının metafor aracılığı ile tespit edilmesidir. Araştırma Karadeniz Bölgesinde yer alan ortaokulların 5., 6. ve 7. sınıflarında öğrenim gören ve bilimsel olarak estetik karmaşa yaşadığı ifade edilen 9-12 yaş aralığındaki toplam 700 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak metafor yoluyla veri toplama formu kullanılmıştır. Metafor yoluyla veri toplama formuna verilen cevaplar metafor oluşturma, kategori geliştirme ve geçerlik-güvenirlik olmak üzere üç aşamalı olarak analiz edilmiştir. Katılımcıların ürettikleri metaforlar, metaforun konusu ile kaynağı arasındaki ilişki dikkate alınarak her bir katılımcı için ortak özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Üretilen metaforları en iyi temsil ettiği varsayılan 115 adet örnek metafor listesi ve ortak özellikleri bakımından üretilen metaforları temsil eden 10 farklı kavramsal kategori oluşturulmuştur. Oluşturulan kavramsal kategoriler ve bu kategoriler altında birleştirilen toplam 115 adet metafor söz konusu kavramsal kategorilerle ilişkili olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla uzman görüşüne sunulmuştur. Uzmanın yaptığı eşleştirmeler ile araştırmacının yaptığı eşleştirmeler arasındaki uyuma ilişkin güvenirlik %95 olarak hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular çocukların estetik kavramını güzellik ile ilişkilendirdikleri ancak genel olarak cerrahi bir müdahale, fiziksel görünüm ya da esneklik olarak algıladıklarını göstermiştir. Diğer taraftan sanatsal anlamda kişiye zevk ya da heyecan veren bir duygu olarak estetik haz kavramı üzerine kısmen yoğunlaştıkları görülmüştür. 9-12 yaş çocukların uygulama çalışmaları dışında yaratıcı drama, sanat eleştirisi, sanat tarihi, müzik, öykü gibi etkinliklerin uygulamalı çalışmalarla bütünleştirilerek, konuların öğrenciye bir problem olarak sunulması, farklı sanatçıların yaşamları ve eserleri ile ya da doğa ile ilişkilendirilmesinin çeşitli etkinliklerle sağlanarak estetik bakış açılarının geliştirilmesi önerilmektedir.

*Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “SKG-2016-692” kodlu projeden üretilmiştir. 

9-12 year old students' metaphors concerning the concept of aesthetics

The aim of the research is to determine the perceptions related to concept of aesthetics of 9-12 year old children through metaphors. The research was carried out with a total of 700 students aged 9-12 who were educated in the 5th, 6th and 7th grades of the secondary schools in the Black Sea Region and who is faced with scientifically aesthetic complexity. Metaphor data collection form was used as data collection tool in the research. The responses to the data collection form through metaphor were analyzed in three stages: metaphor formation, category development, validity and reliability. Metaphors produced by the participants were evaluated in terms of common characteristics of metaphors for each participant, taking in consideration the relationship between the theme of metaphor and its source. A total of 115 sample metaphors, which are supposed to best represent the generated metaphors, and 10 different conceptual categories representing metaphors produced in terms of their common features were created. The conceptual categories created and a total of 115 metaphors combined under these categories were presented to the expert for the purpose of determining whether they are related to the conceptual categories. The reliability of the match between the expert and the researcher was calculated as 95%. Findings from the research have shown that children perceive the concept of aesthetics as beauty, but generally perceive it as a surgical intervention, physical appearance, or flexibility. On the other hand, it has been observed that the students are partly focused on the concept of aesthetic pleasure as a feeling of pleasure or excitement in the artistic sense. It is recommended that 9-12 year old children should be directed to activities such as creative drama, art criticism, art history, music, and story; subjects should be presented as a problem to students, and the lives and works of different artists should be related to the nature in various activities in addition to the application studies for the development of aesthetic viewpoints of 9-12 year old children.

Keywords: aesthetics, aesthetic value, metaphor

 

Anahtar Kelimeler

Estetik, Estetik Değer, Metafor