2.  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı Logo

“Bulanık Dematel” ve “Bulanık Kapsamlı Değerleme Yöntemi” ile Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim Kalitesini Değerlendirilmesi

Mehmet Aksaraylı

mehmet.aksarayli@deu.edu.tr, DEÜ İİBF

Cansu Ünsal

dilayla_bayyurt@hotmail.com, DEÜ SBE

Leyla Harputlu

leyla.harputlu@deu.edu.tr, DEÜ YDY

İrem Çomoğlu

irem.kaslan@deu.edu.tr, DEÜ YDY

Günümüzde yabancı dil öğretimi ilkokuldan üniversiteye uzanan uzun bir süreçtir. Özellikle, lisans ve lisansüstü eğitim sürecinde yabancı dil hazırlık programları üniversite eğitiminin önemli bir parçası durumundadır. Yabancı dil eğitim seviyesinin yüksek olması dili etkin kullanan öğrencilerin yetişmesini, dolayısıyla üniversite eğitiminde araştırma ve teorik eğitim seviyesinin yükselmesini sağlayacaktır. Yabancı dil eğitimi veren kurumlar için eğitim kalitelerini ve etkinliklerini arttırmanın önemli ve ilk adımı dil kalitesinin uluslararası standartlara uygun olarak ölçülmesidir. Bu kapsamda verilen eğitimin öğrencilere ne derecede yansıdığını ölçmek eğitim kalitesini ve etkinliğini ortaya konan önemli bir unsur olacaktır. Ancak bu aşamadan sonra hedefler ve stratejiler belirlenerek eğitim kalitesi etkin bir şekilde arttırılabilir. Bu çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (DEU YDY) öğrencilerine verilen İngilizce eğitim kalitesinin uluslararası standartlara dayalı olarak farklı boyutlar, beceriler ve öğrenci seviyeleri için ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla İngilizce eğitiminin yeterliliğini belirleyecek maddeler hazırlanmış ve bu maddeler Bulanık DEMATEL Yöntemi ile uzman görüşleri alınarak ağırlıklandırılmıştır. Ayrıca bu maddeler uzmanlarca dilsel olarak değerlendirilmiş ve Bulanık Kapsamlı Değerleme Yöntemi ile İngilizce eğitiminin kalite düzeyi tespit edilmiştir. Daha sonra öğrencilere uygulanan anket ile öğrencilerin de eğitimlerinin hangi düzeyde olduğunu gösteren görüşleri alınmış ve uzman görüşleri ile kıyaslanmıştır.

 

A Hybrid Quality Evaluation Model based on “Fuzzy DEMATEL” and “Fuzzy Comprehensive Evalution Method”: Dokuz Eylül University School of Foreign Languages

Foreign language teaching is a long process extending from pre-school period to university. Especially in the undergraduate and postgraduate education processes, foreign language programs are an important part of university education. It is clear that high quality foreign language education enables  students to use the language more effectively. An important and first step in increasing the quality of education and efficiency for institutions offering foreign language education is to measure language quality in accordance with international standards. It is crucial to measure the quality of education and its effectiveness systematically. Only in this way can the targets and strategies be determined and education quality be increased effectively. This study aims to  measure the quality and effectiveness of the English language preparatory program  offered at Dokuz Eylül University School of Foreign Languages, considering different dimensions, skills and student levels based on international standards. The Fuzzy Comprehensive Evaluation Method was used to determine the quality and the effectiveness of the program. Findings and implications are discussed referring to international standards, 

Keywords: fuzzy comprehensive evaluation method, foreign language teaching, education quality

Anahtar Kelimeler

Bulanık DEMATEL, Bulanık Kapsamlı Değerleme Yöntemi, Yabancı Dil Eğitimi, Eğitim Kalitesi